Положення
про порядок доступу до публічної  інформації  в дошкільному навчальному закладі №8 "Казка"

18.07.2016 15:30


І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в дошкільному навчальному закладі №8 «Казка» (далі – ДНЗ №8).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

запит на інформацію - прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні ДНЗ №8;

запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання ДНЗ №8 своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні ДНЗ №8

 3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цих питань.

4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації ДНЗ №8  при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

5. Спрямовують, координують та контролюють роботу структурних підрозділів щодо надання доступу до публічної інформації особи відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, аналіз, систематизація) та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, визначення спеціальних місць для роботи запитувачів організовує відповідальна посадова особа до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію.

7. Керівники  структурних підрозділів ДНЗ №8, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва, забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит на інформацію.

 

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації в ДНЗ №8  забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

на офіційному веб-сайті ДНЗ №8;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитом на інформацію.

2. Оприлюднення та розміщення на офіційному веб-сайті ДНЗ №8  публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами ДНЗ  з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечується відповідальною особою, призначеною для оприлюднення інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту.

3. Розміщенню на офіційному веб-сайті ДНЗ №8   підлягають із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації:

інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті ДНЗ №8, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

перелік та умови отримання послуг, що надаються ДНЗ №8, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень ДНЗ №8, дій чи бездіяльності;

інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає ДНЗ №8;

інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень ДНЗ №8;

плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

загальні правила роботи ДНЗ №8, правила внутрішнього трудового розпорядку;

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

їхнє місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника закладу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

система обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

4. Доступ до інформації про діяльність ДНЗ№8   може бути обмежено відповідно до законодавства.

До відомостей, що становлять службову інформацію ДНЗ№8, належать внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності ДНЗ№8, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

ІІІ. Порядок складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувачі інформації мають право звернутися до ДНЗ №8  із запитом на інформацію незалежно від того, стосується інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини його подання.

2. Запитувачі інформації мають право доступу до приміщення методичного кабінету для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію у присутності представника ДНЗ №8.

3. Запит на інформацію подається до ДНЗ №8 фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача,  який також може звернутися до ДНЗ №8  із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами ДНЗ №8.

4. Запитувачі інформації можуть подати письмовий запит на інформацію у довільній формі.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит на інформацію шляхом заповнення відповідних форм запиту на інформацію (додатки 1-4), зразки яких можна отримати у методичному кабінеті ДНЗ №8 або на офіційному веб-сайті ДНЗ №8.

6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити посадова особа ДНЗ№8, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ДНЗ№8, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

1. Запити на інформацію, що надходять на адресу ДНЗ №8, приймаються і реєструються у завідувача ДНЗ або посадової особи яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, ставляться на контроль та опрацьовуються в установленому порядку.

2. Запити на інформацію, що надійшли в електронній формі, роздруковуються та опрацьовуються посадовою особою до компетенції якого віднесено облік, аналіз, систематизацію запитів на інформацію, який вносить відомості про запит на інформацію до журналу реєстрації запитів на публічну інформацію та невідкладно передає завідувачу ДНЗ  для отримання резолюції або  виконавцю відповідно до функціонального розподілу для опрацювання та підготовки проекту відповіді. Співвиконавцям надається копія запиту.

3. Виконавець готує проект відповіді на запит на інформацію, який візується керівником ДНЗ №8 . Перелік посадових осіб, які повинні завізувати відповідь на запит, визначається , виходячи з його змісту. За зміст відповіді на запит, який візується кількома особами, відповідають особи, які його візують.

4. Відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію з різних напрямів діяльності ДНЗ №8 визначається виконавець, зазначений у резолюції першим. У такому разі співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання строку виконання запиту надати відповідальному виконавцю запиту відповідні документи та/або інформацію.

5.Діловод  ДНЗ №8   реєструє лист-відповідь запитувачу.

6. Відповідь на запит на інформацію має надаватися за підписом завідувача ДНЗ №8.

7. Копія відповіді надається відповідальній особі, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, для надання електронної (сканованої) відповіді запитувачу (у разі необхідності) та зняття з контролю.

8. Резолюції до запитів на інформацію та відповіді на запити підписуються невідкладно.

 

V. Порядок надання публічної інформації

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

2.Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня його надходження та реєстрації в ДНЗ №8.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці учасників навчально-виховного процесу, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин із дня надходження запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

3. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, завідувач ДНЗ №8   може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію мають зазначатися:

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту в ДНЗ №8;

дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

5. Якщо у запиті на інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не є публічною, то запитувачу повідомляється про це у відповіді на запит на інформацію.

6. Якщо запит на інформацію належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначаються вид, найменування, номер і дата прийняття акту, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню із завідувачем ДНЗ №8.

7. Відповідь на запит на інформацію про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

надання особі інформації про неї;

надання інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

9. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

У такому разі керівник ДНЗ №8 не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до ДНЗ №8 запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

11. ДНЗ №8   має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію, якщо:

ДНЗ №8 не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

12. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію мають бути зазначені:

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту ДНЗ №8;

дата відмови;

мотивована підстава відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію підлягає обов’язковому погодженню з завідувачем ДНЗ №8  та відповідальною особою з питань запитів на інформацію.

13. Якщо ДНЗ №8   не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

14. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем.

У разі відсутності можливості надання публічної інформації, яка потребує додаткового опрацювання шляхом узагальнення, вилучення, аналітичного опрацювання із публічної інформації, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в ДНЗ №8 

15. Відповідь на запит підлягає обов’язковій реєстрації в установленому порядку.

16. Листування за запитами на інформацію зберігаються у методичному кабінеті у посадової особи, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, в окремій справі «Листування про надання запитів на публічну інформацію та документи з їх розгляду» згідно з номенклатурою справ ДНЗ №8.

 

 

 

Заступник завідувача ДНЗ №8                                   Н.Ф.Ковбасюк